Някои важни събития, които са се случили в деня Ашура

    Десетият ден от месеца Мухаррам се нарича Ашура. Хазрети Абу Лейс в своята книга “Тембихул-Гафилин” съобщава за следните събития, случили се в този ден:

    • Създаване на Вселената;

    • Аллах приема покаянието на Адем (а. с.);

    • Корабът на Нух (а. с.) достига суша;

    • Муса (а. с.) е спасен от фараона, а фараона е погубен;

    • Ибрахим (а. с.) се е родил и спасен от огъня на Немрут;

    • Еюб (а. с.) е излекуван от болестите си;

    • Юнус (а. с.) е спасен от стомаха на рибата;

    • Сюлейман (а. с.) е бил дарен с царство;

    • Хюсейн (р. а.) става шехид в битката при Кербала;

    • Съдният ден ще бъде в деня Ашура;

    И Аллах знае най-добре!

* * *