Достойнствата на абдеста (уду)

    От Ебу Хурейра (р.а.) се предава, че Пратеника (с.а.с.) е казал: “Един мюсюлманин или вярващ, когато взема абдест и измие лицето си, заедно с последната капка вода изтичат всички грехове, които е направил, гледайки с очите си. Когато измива ръцете си, заедно с последната капка вода изтичат и греховете, които е извършил с тях. Когато измива краката си, заедно с последната капка вода изтичат и греховете, които е извършил с тях. Накрая този вярващ остава пречистен от греховете си.” (Муслим, Чистота, 32; Тирмизи, Чистота, 2/2)

    От Ебу Хурейра (р.а.) се предава, че Пратеника (с.а.с.) е казал:”Без съмнение, моят уммет (общност) на Къяметския ден ще бъдат извикани със светещи лица, ръце и крака, заради следите от вземане на абдест.” (Бухари, Уду, 3; Муслим, Чистота, 35)

    От Ебу Хурейра (р.а.) се предава, че Пратеника (с.а.с.), когато отишъл на гробищата казал:“Мир вам ей, обитатили на тази земя! С позволението на Аллах, някой ден и ние ще дойдем при вас. Много бих искал да видя и своите братя.

    Сподвижниците попитали: А ние не сме ли твои братя О, Пратенико на Аллах?

    Пратеника (с.а.с.) казал: Вие сте мои сподвижници, а моите братя са онези, които още не са дошли.

    Тогава сподвижниците попитали: А тези от нашата обшност, които още не са дошли как ще ги разпознаеш?

    Пратеника (с.а.с.) попитал: Представете си човек, който има кон с бюло чело и бели крака. В цяло стадо чисто черни коне ще познае ли своя кон?

    Сподвижниците отговорили: Да, ще го познае ей, Пратенико на Аллах.

    След това Пратеника (с.а.с.) казал:Ето това са моите братя, заради това, че са вземали абдест ще дойдат със светещи лица, ръце и крака. Аз ще отида в началото на извора преди тях и ще ги чакам да ги почерпя. Внимавайте! Някои, като камила, гонена от чуждо стадо ще се отдалечават от моя извор. Аз ще ги извикам, казвайки: Елате тук! Ще ми се каже: Те след теб се промениха (не се придържаха към твоя суннет, а поеха други пътища). След това аз ще кажа: Да стоят далеч, да стоят далеч.” (Муслим, Чистота, 39; Несаи, Чистота, 110/150; Ахмед, ІІ, 300, 408)

* * *