Благодеянията на Аллах

    От вчера до днес са изминали 24 часа. Всяко човешко същество е вдишало и издишало около 20 000 пъти без дори да се замисли. Всеки един от нас е вдишал 8 000 литра кислород в последните 24 часа.

    Вдишваме чист кислород и издишваме вреден и отровен въглероден диоксид, и все пак нивото на кислорода в атмосферата продължава да бъде 21%. Ако нивото на кислорода се покачи с 1-2%, броят на пожарите ще се повиши 700 пъти. Ако нивото на кислорода достигне 25%, то всичко на земята ще изгори до основи.

    Какво щеше да стане, ако Аллах беше спрял кислорода и беше казал: ‘’Купувайте кислорода си’’.

    В болниците се намира кислород за тези, които се нуждаят от респираторно лечение. Да приемем, че 1 литър кислород струва 50 стотинки. Нуждаем се от 8 000 литра на ден и следователно ще трябва да плащаме по 4 000 лева Всеки Ден. Какво да кажем за майките, бащите, братята и сестрите ни? Ами за децата ни?

    Има 6 милиарада хора на повърхността на земята и всички те дишат. С всяко вдишване, което правим без дори да се замисляме и с всичко около нас Аллах ни приканва да се замислим и разберем величието Му.

    ‘И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги изчислите. Аллах е опрощаващ, милосърден’ 16:18 /Сура Ан-Нахл (Пчелите)/

 Изпрати: Абу Абдуллах

* * *