Какво трябва да бъде едно семейство?

    Семейството е най-важната градивна единица на нациите. Стабилността в семейството означава стабилност на нацията и държавата. Затова не трябва в никакъв случай тази основна част на нацията и държавата да бъде оставена без план и проект. Защото пренебрегването на тази тема, означава пренебрегване на цялата нация. Затова ние вярваме, че трябва да бъде отделено сериозно внимание на семейството и го определяме като крайно важно и искаме да подчертаем, че от извънбрачните връзки народът може да получи единствено рани.

    Както едно безцелно семейство, което е изградено върху чувства, свързани с наслада, страст и ревност, не обещава светло бъдеще, така то ще остане и като отрицателен елемент в структурата на нацията. Голяма е вероятността подобно семейство да отгледа невъзпитани деца. Защото още при самото му изграждане, то не е планирано и не цели да носи щастие и благодат. Тези планове минават през бракосъчетанието и при тях личната изгода и увлечения се оставят настрана, а се отдава решаваща роля на разума, логиката и сърцето. Също така при такова бракосъчетание вярваме, че от полза е и вземането предвид какви са религиозните чувства и мисли на другия. Ако мъжът или жената нямат отношение към Всевишния, то малко вероятно е и децата им да бъдат благоразумни, уравновесени и отговорни пред Създателя си, но все пак, ако те бъдат такива, то трябва да се знае, че това е от милостта на Всевишния Аллах, за което трябва да Му бъдем безкрайно благодарни.

    В Свещения Коран вземайки предвид жената и мъжа, щастливото семейство се изобразява в следния вид:

    "За мюсюлманите и мюсюлманките, вярващите мъже и вярващите жени, набожните мъже и набожните жени, искрените мъже и искрените жени, търпеливите мъже и търпеливите жени, смирените мъже и смирените жени, мъжете, раздаващи милостиня и жените, раздаващи милостиня, говеещите мъже и говеещите жени, и целомъдрените мъже и целомъдрените жени, и мъжете, често споменаващи Аллах, и споменаващите жени - Аллах е приготвил за тях опрощение и огромна награда." (Коран, 33: 35).

    Тези мъже и жени са се събрали в най-малката клетка на нацията - семейството, като вярващи мюсюлмани, доверили са се на Аллах, от сърце са се насочили към Него, и прекарват живота си в отдаденост и подчинение. Когато думите и делата на мъжете и жените са искрени, то нито казаното от тях ще се противопоставя на постъпките им, нито постъпките им ще бъдат в противоречие с техните думи. Така изграденото от тях семейство никога няма да се сблъска с противопоставяне на думи и дела. В този дом всичко ще бъде правилно, както изглежда и в действителност. Следователно, както един човек полага грижи за фигурата си пред огледалото, така и детето им, виждайки тези реални картини, винаги ще се старае да бъде във форма, няма да бъде свидетел на думи или обноски, които да противоречат на вижданията му. Всичко, което ще се случва в този дом, ще бъде в правилна посока, защото там има верен мъж и вярна жена.

    Търпеливите мъже и жени, под въздействието на отдадеността и подчинението, ще изтърпяват всяка една несполука, която ги сполети, ще запазят целомъдрието си срещу греховете и ще смятат неблагодарността и отричането като влизане в Ада. Те така ще въздействат на хората около себе си и на своите деца, че всички казани думи от тях ще останат бледи пред делата им.

    Децата, които растат в семейства, в които родителите стриктно изпълняват говеенето, повелено от Аллах, са бъдещото поколение, гарантиращо спокойствието и сигурността на хората. Тези родители проявяват и изключителна усърдност за запазването на честта и целомъдрието си, и не допускат те да бъдат разрушени. Те живеят заради религията и целомъдрието си и това са тези, които ще бъдат от щастливите в земния и отвъдния живот.

    В Свещения Коран мъжът и жената са представени като съвършени създания. Ако в изграденото от тях семейство се усеща полъх на национална отговорност, той ще бъде усетен и от техните деца и внуци. Докато трае това състояние при всеки един от семейството, дотогава ще съществува обществено спокойствие. В противен случай всички очаквания ще бъдат напразни.

"Възпитанието в семейството", М. Фетхуллах Гюлен