< Говеенето, неговите тайни и значения

Говеенето, неговите тайни и значения

    В хадис кудси Аллах (С.Т.) казва: “Оруча е за Мен и Аз възнаграждавам за него.” (Бухари и Муслим)

    За да бъде Оруча предпочетен от Аллах (С.Т.) има две основни тайни: Първата е че е ибадет, който е невидим от хората и няма в него показност; второта е покорство на Аллах, а не на Неговия враг-шейтана. Защото средство на врага (шейтана) на Аллах са страстите. А страстите се подсилват чрез ядене и пиене. И когато почвата на страстите е подхранена с храна и вода, тя често става убежище на шейтана. С оставянето на страстите, водата и храната пътищата на шейтана към почвата на страстите се ограничава.

    Някои от суннетите на Оруча:

    - Желателно е да се стане на сахур и неговото отлагане до имсак.

    - Избързването с разговяването на Оруча (на време)

    - Разговяването с фурми

    Желателно е да се правят добрини през Рамадан, например: Даване на садака, вземайки за пример Пратеника на Аллах (с.а.с.); изучаване на Курана; правене на итикаф и по-специално последните десет дена от Рамадан.

    В хадис Айше (р.а.) казва: „Пратеника на Аллах (с.а.с.) когато влезнеха последните 10 дена от Рамадан запретваше изара си и ставаше през нощта събуждайки семейството си.”

    (Учените казват относно израза: ”запретваше изара си” има две значения:

    - Отделяне от жените;

    - Подготовка за усилен ибадет. Причината за това е търсенето на нощта Кадр в последните десет дена.)

    Разяснение на тайните на Оруча: Оруча може да се раздели на три степени:

    • Общ Оруч – възпирането на корема и половите органи от страстите им т.е. храна и полово сношение.

    • По-специфичен Оруч – възпиране на погледа, езика, краката, ръцете, слуха и всички останали органи от грехове.

    • Още по-специфичен Оруч – изчистване на сърцето от земни вълнения и мисли, които отдалечават от Аллах (С.Т.) и отстраняването на всичко от сърцето освен Аллах (С.Т.).

    При по-специфичният оруч, споменат по-горе под възпирането на погледа и езика се има предвид да не бъдат използвани за онова, което засяга хората било то харам или мекрух.

    В хадис Пратеника (с.а.с) казва: „Този който не изостави злословенето Аллах няма нужда от неговото изоставяне на храната и пиенето. “ (Бухари)

    Поведение по време на Оруч – Човек да не преяжда през нощта. Защото преяждането поражда мързел и отмалялост и по този начин говеещия пропуска целта на оруча. С говеенето се има предвид оставянето на това, което душата желае.

    В хадис, предаден от Ебу Хурейра се предава, че Расулюллах (с.а.с.) е казал: „Оручът е щит, затова не говори лошо, страни от невежеството и ако някой те удари или напсува му кажи: Аз съм говеещ. “ (Бухари)

    Сехл (р.а.) разказва, че Пратеника (с.а.с.) казва: „Наистина Дженнета има врата, която се казва ар-Райан, ще влезнат през нея оручлиите на къямета. Няма да влезне никой друг през нея освен тях. Ще им бъде казано: Къде са оручлиите и те ще станат. Няма да влезне през нея никой друг освен тях и след като влезнат ще бъде затворена и няма да влезне друг през нея.” (Бухари)

     От Ибн Аббас(р.а.) се предава че Пратеника (с.а.с.) е бил един от най- добрите хора, като най- добротворен бил през месец Рамадан. (Бухари)

* * *