ХАДЖ

    Когато някой реши да извърши поклонението „Хадж”, най-напред трябва да се запознае с начина на извършване на процедурите на Хаджа.

     1. Определение – вид ибадет към Аллах (С.Т.), който се извършва при Свещенния дом Кяабе и се състои в изпълнение на определени действия, в точно определени дни от годината.

„И дълг на хората към Аллах е поклонението Хадж при Дома за онзи, който може да отиде, а който откаже Аллах не се нуждае от световете”. (Али Имран: 97)

    Хадис: Казва Пратеникът (с.а.с.): ,,О, хора, Аллах (С.Т.) предписа за вас като задължително поклонението хадж. Извършвайте го!”. (Муслим)

    2. Условия, на които трябва да отговаря човек, за да му е задължение да извърши Хадж:

2.1. Да е мюсюлманин.

2.2. Да е пълнолетен.

2.3. Да е здрав и пътят до Мекка да е безопасен.

2.4. Да е богат – да има средства да отиде и когато отиде на хадж за времето, през което ще отсъства, неговото семейство да не изнемогва.

2.5. За жените има и още едно условие – те трябва да бъдат придружавани от мъж, който им е мухрим.16 * Всеки, който отговаря на тези условия, т.е. има възможността да отиде на Хадж и не го направи, ще бъде отговорен пред Аллах (С.Т.).

    3. Видове Хадж:

3.1. Мутаметтиан – Умра и Хадж, извършени с едно пътуване.

3.2. Ифрад – това означава само хадж, без Умра. Когато хаджията е на микат, облича ихрам и прави нийет /възнамерение/ за хадж с думите: ,,Леббейке хаджетен” и след това извършва ,,таваф” и ,,сай” и остава в ихрама си до началото на хаджа. За този вид хадж не е задължително хаджията да има Курбан.

3.3. Киран – това означава Хадж и Умра, свързани, без да се освобождава от ихрам. Този вид Хадж се прави от тези, които водят със себе си Курбан. Когато хаджията стигне микат, прави нийет с думите: ,,Леббейке хаджетен ве умратен”.

    4. Фарзове на Хаджа:

4.1. Обличане на Ихрам и правене на Нийет.

4.2. Пребиваване на местността „Арафат”.

4.3. Таваф на Хаджа (Ифада).

4.4. Сай между хълмовете „Сафа” и „Маруа”.

* Ако някой от хаджиите не извърши дори и един от фарзовете – Хаджът му не е валиден.

    5. Ваджибите на Хаджа:

5.1. Обличането на ихрам и нийетът да става на микат.

5.2. Престояване на Арафат до залез слънце.

5.3. Престояване на местността ,,Музделифе” до сутринта, с изключение на жени и много възрастни хора, на които е позволено да тръгнат след полунощ.

5.4. Нощуване на Мина през 10-ия, 11-ия и 12-ия ден от месец Зулхидже.

5.5. Хвърляне на камъчета на 10-ия, 11-ия и 12-ия ден от месец Зулхидже, на определените за целта места (Джемарати).

5.6. Обръсване или подстригване на косата на Байрям (10-ия ден от месец Зулхидже), след хвърляне на камъчетата.

5.7. Прощален Таваф преди заминаване (Тавафул Веда).

* Който не извърши нещо от седемте ваджиба, той трябва да заколи Курбан за това, че не го е извършил.

* Жена, която е в месечен цикъл, извършва всички процедури, освен таваф и намаз. Тя извършва тавафа, след като се очисти.

     6. Дейности, които са забранени да се извършват от хаджията, когато е облякъл ихрам:

а) парфюмиране.

б) рязане на нокти или косми, независимо откъде.

в) покриване на главата с каквото и да е, освен чадър, (не се отнася за жините).

г) убиване на животни (лов).

д) полов контакт и всякаква полова близост.

е) сключване на брак (никях).

ж) обличане на шити дрехи за мъжете (не се отнася за жените).

з)чупенето на клони, късането на листа и друго от растенията или дърветата на Мекка, Мина и Музделифе.

    7. Разяснение как се извършва най-предпочитания Хадж – ,,Мутеметтиан”:

7.1. Когато се стигне до мястото, наречено ,,микат”, определено за обличане на дрехите за Хадж (ихрам) се извършват следните неща: - Изкъпва се, изрязват се ноктите и се отстраняват космите по срамните места и под мишниците. - Обличат се двете кърпи, наречени Ихрам (от мъжете), а жените са с дрехите, с които ходят оби-кновено. - След това се прави нийет, като се казва: ,,Леббейке умратен мутаметтиан биха илел хадж”. - След това хаджията вече е в ихрам и не може да извършва допълнителните забрани, споменати по-горе, а казва думите: ,,Леббейкеллахумме леббейк, леббейке ля шерикелеке леббейк, иннел хамде вен-ниамете леке вел мулк ля шерикелек” – тези думи ги повтаря, докато стигне в Мекка.

7.2. След като стигне в Месджидил Харам, прави седем обиколки около Кяабето в посоката, показана на снимката, като началото на всяка обиколка започва от черния камък или черната линия на земята и завършва пак там. След това се кланя два рекята намаз зад мястото на Ибрахим (Мекам Ибрахим), този намаз да е за поздрав на джамията. После отива на Сафа и прави така наречения ,,Сай”. Започва от Сафа и завършва на Маруа, като се правят седем обхода на това разстояние. От Сафа до Маруа се смята за един обход, от Маруа до Сафа – втори, и така до седем. Следващата стъпка е хаджията да си подстриже или обръсне косата, а жените да отрежат около 2 см от косата. И с това приключва умрата, след което ихрамът може да се свали и да се облекат други дрехи, и вече са позволени забраните, които са по време на ихрам.

7.3. Осмият ден на месец Зулхидже: - Този ден се казва ,,йевмут – тервийе”. След като изгрее слънцето на този ден, хаджията облича отново ихрама от мястото, където се намира в Мекка, като прави ниййет с думите: ,,Леббейке хаджетен” и с това възнамерява да изпълни процедурите на хаджа като казва: ,,Леббейкеллахумме леббейк, леббейке ля шерикелеке леббейк, иннел хамде вен-ниамете леке вел мулк ля шерикелек!” Тези думи се произнасят от хаджиите до десетия ден на месец Зулхидже, докато хвърлят седем камъчета на определеното място. След това хаджията отива на местността „Мина”, като остава там до сутринта на следващия ден, като кланя обедната, следобедната, вечерната, нощната и на следващия ден сутрешната молитва намаз. Намазите (фарз), които са по четири рекята, се съкращават на два, а суннетите не се кланят, освен на сабах и салятул – витр.

7.4. Деветият ден от месец Зульхидже: След като се кланя намазът Феджр и изгрее слънцето, се тръгва за местността „Арафат”. Там се кланя във времето на обедната молитва с джемаат обедният намаз и след нов икамет, се кланя и следобедният намаз по два рекята. Когато се влезе в местността „Арафат”, всеки трябва да се увери, че е в границите й, а не извън местността, защото, ако не е в местността „Арафат”, той няма Хадж. Там се стои до вечерта, докато залезе слънцето, като през това време се прави много дуа, зикр (споменаване на Аллах (С.Т.) и не се излиза оттам, докато не залезе слънцето. Когато слънцето залезе, се тръгва за местността „Музделифе” и „Мина”. При пристигането на Музделифе, се кланя вечерната молитва (Акшам – 3 рекята) и веднага след нов икамет се кланя нощната молитва (Ишаи), само два рекята и се ляга да се спи.

7.5. Десетият ден на месец Зулхидже: Този ден е Байрям. След като влезе времето за сабах, се кланя намазът (2 рекята – суннет и 2 рекята – фарз). Преди да изгрее слънцето, се тръгва за Мина. Там се хвърлят седем камъчета на така нареченото място ,,Джемратул Акаба”. Камъчетата се хвърлят едно след друго, като за всяко хвърляне се казва: ,,Аллаху Екбер!”. После се колят Курбаните. Който заколи Курбан, желателно е да яде малко от него, а останалото да се раздаде на бедните. След това подстригва косата си или я обръсва, а жените отрязват около 2 см. от косите си, след което могат да се свалят дрехите Ихрам и се позволява да се върши всичко, което е било забранено за Ихрам, с изключение на полов контакт. Началото на освобождаване от Ихрам е извършването на две от три неща: хвърляне на камъчетата, подстригване на косата или таваф. После се отива в Мекка и се прави таваф около Кяабето (таваф Ифада). След това се кланя два рекята намаз зад Маками Ибрахим (мястото на Ибрахим) и после се извършва обхода ,,Сай” между хълмовете „Сафа” и „Маруа”. След това се освобождават от всички забранени от Ихрама дела. Връщат се на „Мина” и там се прекарват останалите дни и нощи от Хаджа.

7.6. Единадесетият ден от месец Зулхидже: На местността „Мина” трябва да се кланя петкратната молитва намаз, като се кланят само фарзовете. Тези, които са по четири рекята, се съкращават на два, а останалите – както обикновено. Всеки намаз се кланя във времето си, с джемаат. След обедната молитва се хвърлят камъчета на три места (по седем на брой) на така наречените Джемарати. След хвърлянето на камъчетата, се прави дуа. И се остава на „Мина”.

7.7. Дванадесетият ден от месец Зулхидже: На този ден се извършва същото, което се е правило и предишния ден. Който бърза, е позволено да си тръгне още този ден, но това трябва да го стори преди залез слънце и да отиде в Мекка, за да направи прощален таваф. И може да приключи с Хаджа.

7.8. Тринадесетият ден от месец Зулхидже: Ако си останал и този ден на „Мина”, се извършват същите процедури като предишните два дена. Преди тръгване трябва да се направи таваф „Веда” (прощален таваф) и след това може да се отпътува. Жените, които са в месечен цикъл, не може да правят таваф. Ако са направили „Тавафул – Ифада” и след това им е дошъл цикълът, от тях отпада „Тавафул – Веда” и могат да си тръгват, ако желаят. Но ако не са направили задължителния „Таваф – ул – Ифада”, те трябва задължително да изчакат, докато им свърши, да се изкъпят и да го направят.

    8. Поведение по време на пътуването Хадж и Умре.

8.1. Всеки да бъде искрен в намерението си. Да е единствено в името на Аллах (С.Т.), така че при всяко едно положение да възнамерява приближаване към Аллах (С.Т.).

8.2. Да се стреми да изпълнява всички повели от Аллах (С.Т.), като кланяне на намаза навреме и с джемаат. Също така да съветва другарите си към позволеното и да възбранява забраненото и неприличното. Да ги призовава към Аллах (С.Т.) с добър подход и мъдрост.

8.3. Да се въздържа от одумване, клюки, обиди, мошеничество и други провинения.

8.4. Да проявява добри нравствени качества. Да помага на изпадналите в нужда, също така да не скъперничи.

8.5. Да е търпелив при лошо отношение към него и да извинява хората.

8.6. Да споменава често Пратеника (с.а.с.), като прави селеват.

8.7. На местата, където има големи задръствания, да е търпелив, да не се блъска и да помага на слабите хора.

8.8. Да се допитва до учените хора за всяко нещо, което не му е ясно относно Хаджа и религията.

    9. Посещение на Медина и джамията на Пратеника (с.а.с.).

     Желателно е, който отива на Хадж или Умра, да посети гр. Медина, и джамията на Пратеникът Мухаммед (с.а.с), защото намазът в тази джамия е 1000 пъти по-превъзходен, от колкото във всички останали джамии, с изключение на Месджиди Харам в Мекка, в който намазът е по-превъзходен с 100 000 пъти. Когато се влезне в Месджиди Небеви в Медина, най-напред се кланя два ракята намаз за поздрав на джамията, ако не е време за фарзов намаз, и след това се отива при гроба на Пратеникът (с.а.с.), и се прави селям на Него (с.а.с.), на Ебу Бекр (р.а.) е Умер (р.а.), като ако иска след това да прави дуа, да се обърне към къбле, и да моли Аллах (С.Т.), а не Пратеникът (с.а.с.). Други места, които е желателно да се посетят в Медина, това са Месджиди Куба, местноста Ухуд и гробищата, в които са погребани много от сахабите (Баки’а).