„ХАЙЗ” – МЕСЕЧЕН ЦИКЪЛ ПРИ ЖЕНИТЕ

    1. Шериатско обяснение за „хайз”: Когато майката на човечеството Хавва била в Дженнета и шейтанът ги подмамил да ядат от забраненото дърво, вследствие на което Аллах (С.Т.) ги прогонва от Дженнета, за това че Хавва яла първа от забранения плод, Аллах (С.Т.) я наказал всеки месец от нея и всички жени да излиза мръсна кръв.

    „И те питат за месечното кръвотечение. Кажи: “Това е страдание.” И стойте далеч от жените в [период на] месечно кръвотечение, и не ги доближавайте, докато не се очистят! А щом се очистят, обладавайте ги, откъдето Аллах ви е повелил! Наистина Аллах обича покайващите се и обича пречистващите се!.” (Бакара: 222)

    (“... стойте далеч” - това предписание не бива да се схваща буквално, а само като избягване на полов контакт с жените в месечен цикъл).

     Когато Пратеникът (с.а.с.) отива на хадж, тръгва с жена си и всички сахаби. Когато наближили Мекка на Айше (р.а.) й дошъл хайза и тя започнала да плаче. Тогава Пратеникът (с.а.с.) казал: „Това е нещо, което Аллах (С.Т.) е предписал за дъщерите на Адем (а.с.). Ти прави всичко, което правят сахабите, освен таваф!”

     2. Биологично обяснение за хаиз – Аллах (С.Т.) е дал на всяка зряла жена всеки месец в матката да се образуват яйцеклетки. След образуването си, те започват да набъбват, докато стигнат периода на развитие и ако не бъдат оплодени, те се пукат. Всяка яйцеклетка съдържа в себе си кръв и след като не е оплодена, тази кръв се изхвърля навън.

    3. Кога кръвта изтичаща от жената се смята за хайз?

     а) Трябва да изтича от матката.

     б) Да не е след раждане.

     в) Да не е от някаква болест.

     г) Да не изтича по-малко от три и повече от десет дена.

     д) Да е имало преди хайза минимум петнадесет дена чист период.

     4. Времетраенето на хайз – според имам Ебу Ханифе минималният период е три дена, нормалният – от пет до седем, а максималният – до десет дена. Ако например има само два дни кръв или повече от десет, не се счита за хаиз.

     5. Кога една жена се смята за чиста? Чистотата на жената от гледна точка на шериата се разделя на два вида:

     а) физическа чистота – това е периодът между двата цикъла, през който няма течение, и той е в границите на 15 – 22 дни.

     б) шериатска чистота – ако има течение по-малко от три или повече от десет дена, жената се счита за шериатски чиста, дори и да изтича кръв.

     6. Дейности, които са забранени да върши жена, която е в хаиз:

     а) да прави намаз:

    Хадис: Предава Айше (р.а.): „По времето на Пратеникът (с.а.с.), когато ни идваше месечният цикъл на всичките жени, не ни караше да откланваме намаза, а ни заповядваше да отговеем пропуснатия оруч в Рамазан.” (Муслим)

    Когато една жена е била чиста преди идване на хайз и не е кланяла намаза, след хайза трябва да го откланя.

         б) няма право да държи оруч. Но когато една жена очаква, че ще й дойде на следващия ден хайзът в Рамазан, тя трябва да си яде суфер и да направи нийет за оруч. Ако й дойде през деня хайзът, оручът се разваля и трябва да го отговее, също така може да си яде, но да не го прави явно. Когато се изчисти от хайз през деня на Рамазан, тя трябва да вземе гусул и да не яде и пие до акшам, но денят не й се зачита.

     в) да чете Коран – и – Керим – в хадис от Абдуллах ибн Умер, Пратеникът (с.а.с.) е казал: „Когато човек е джунуб или жената е в хаиз, да не четат нищо от Корана (дори и да слушат)” (Ибн Маджа) Позволено е да прави зикр и дуа. Ако жената е учителка или ученичка и е наложащо (например: предстои й изпит) се допуска да чете Коран в хайз, но само толкова, колкото е необходимо.

г) няма право да влиза в Джамия – в хадис, предаден от Джесра бин Деджазе (р.а.), казва Пратеникът (с.а.с.): ,,Не е позволено да влиза в джамия човек, който е джунуб или жена, която е в хайз.” (Ебу Дауд – добър)

    д) да прави таваф (обиколки около кяабето) - доказателство за това е хадисът в началото на темата.

    е) полово сношение – това се отнася и за мъжа, и за жената, (Бакара: 222). Ако мъж направи полово сношение съзнателно с жена си, когато тя е в хайз – извършват голям грях и след това трябва да се даде кефарет.

    *Към чистотата в Исляма спада и това, че мюсюлманинът и мюсюлманката са длъжни да почистват интимните си места (и под мишниците) от косми на всеки 15 – 20 дена. Има предание от Сахабите /сподвижниците на Пратеника (с.а.с.) /, че ако този период надвиши четиридесет дена, то вярващият се оприличава на невярващия.

     Когато една жена има течение (истихада) – тя се смята за шериатски чиста и е длъжна да кланя намаз, като за всеки вакът трябва да взема абдест. Също така да изпълнява и останалите ибадети. говее в десетия ден от Мухаррем ще му бъдат опростени малките грехове." (Абу Катада)

"Фъкх" - Саид Мутлу