Игрите на късмет – хазарт и комар

    Всевишният Аллах казва:

    „О, вярващи, виното, играта на късмет, кумирите и стрелите са мръсотия от делата на сатаната. Странете от нея за да сполучите! Сатаната цели именно да всее между вас вражда и ненавист чрез виното и игра на късмет, и да ви възпре от споменаването на Аллах, и от молитвата. Не ще ли престанете? /Ал-Маиде - 90 -91/

    Игрите на късмет са: комара, залаганията, евро футбола, тотото, бързи пари и др. Това всичко е изяждане от богатството на хората, без право и с измама, което Всевишния Аллах е възбранил.

    Всевишният Аллах казва:

    „И не изяждайте своите имоти помежду си с измама…” /Ал-Бакара – 188/

     Пратеникът на Аллах (С.А.С.) е казал:

    „Наистина има хора, които се разпореждат с богатството на Всевишния Аллах, без право и с измама, но за тях на Съдния ден е Джехеннема.” /Бухари – 3118/

* * *