Значението на Истиаза

    Истиаза е съкращение на „Еузу билляхи минешшейтанирраджим!“, което означава „О, Аллах, търся убежище от прокудения сатана!“

    Истиаза пречиства езика от непристойната реч, на която се отдава човек. Също така пречиства и подготвя устата да рецитира словото на Аллах (С.Т.). Освен това изричаненто на Истиаза води до търсене на помощ от Аллах и признава Неговата способност да прави всичко.

    Истиаза потвърждава смиреността на раба, слабостта и неспособността му да се изправи срещу своя вътрешен дявол, който само Аллах – създателя на този дявол, е способен да отблъсне и победи. Този враг не приема доброта, за разлика от човешкия враг. Има три айета в Корана, които потвърждават това.

     Аллах (С.Т.) също казва:

    “Над Моите раби ти нямаш власт. И достатъчен е твоят Господ за покровител.” (17:65)

    Трябва да кажем, че вярващите, които са убити от хора стават шехиди, а тези, които са станали жертва на вътрешния си враг-Сатаната стават престъпници. Още вярващите, които са победени от явен враг-неверник печелят награда, а тези, които са победени от вътрешния си враг извършват грях и стават заблудени.

    След като Сатаната може да види човека, а човека не може да го види, тогава би следвало вярващите да търсят спасение при Този, когото Сатаната не може да види.

    Истиаза е форма на приближаване до Аллах и търсене на закрила при Него от злото на всяко създание.

    (Извадка от Тефсир Ибн Кесир, Том 1)

* * *