Курбан

    Определение – жертвено животно, което се коли в името на Аллах (С.Т.).

    1. Видове Курбан – жертвоприношение.

1.1.”Хедий” – Курбан, който се коли от хаджиите на местността ,,Мина” в близост до Мекка.

1.2. „Удхийе” – Курбан, който се коли от мюсюлманите на Курбан Байрям;

1.3. „Акика” – Курбан, който се коли на новородено. Този вид Курбан е суннет.

1.4. „Незир" – заречен Курбан – когато някой се зарече, че ще заколи Курбан, ваджиб е да го направи, като няма право да яде от месото, а да раздаде целия Курбан.

1.5. „Садака” – Курбан, който се коли в името на Аллах (С.Т.).

    2. Курбанът, който се коли на Курбан Байрям.

,,Кланяй (Курбан Байрям намаз) за твоя Господар и (Курбан) коли!” (Кеусер: 2)

Хадис: Айше (р.а.) предава, че Пратеникът (с.а.с.) казва: ,,Най-доброто (обичано от Аллах (С.Т.) дело) на Курбан Байрям е коленето на Курбан, а той (Курбанът) ще дойде на Кияметския ден с рогата си, копитата и вълната си, а Аллах (С.Т.) ще приеме Курбана, преди да е паднала кръвта на земята.” (Тирмизи и Хаким – добър)

Хадис: Предава Енес (р.а.): ,,Пратеникът (с.а.с.) заколи на Курбан Байрям два големи вакли коча с рога, видях го как сложи крака си на хълбоците на животното и каза: ,,Бисмиллях, Аллахуекбер!” и ги заколи със собствената си ръка.” (Бухари и Муслим)

В друго предание се казва, че е възнамерил единият Курбан да е за него и семейството му, а другият – за тези, които не са имали възможност да заколят. При коленето на Курбана, краката му трябва да са обърнати към къбле и да е легнал на лявата страна, а опашката да е надясно, като коленето да става с дясната ръка.

* Коленето на Курбан е ваджиб.

Хадис: Ебу Хурейра (р.а.) предава, че Пратеникът (с.а.с.) каза: ,,Който има възможност да заколи Курбан и не го направи, той да не приближава джамията ни!”. (Ибн Маджа)

    3. Условия, на които трябва да отговаря човек, за да му е задължение да заколи Курбан:

а) да бъде мюсюлманин.

б) да бъде заможен – това означава да има пари в излишък, с които да купи Курбан, и след това семейството му да не изнемогва. Курбанът се коли за берекет, с цел приближаване към Аллах (С.Т.).

в) да си бъде в населеното място, да не е пътник.

г) един курбан е достатъчен за едно семейство (тези, които се хранят на една трапеза), като задължение е на главата на семейството да заколи Курбана и от това цялото семейство печели севаб. Ако членовете на семейството са богати, може да заколят за всеки по отделно Курбани, но ако заколят само един – задължението е изпълнено.

    4. Животни, които стават за Курбан.

4.1. За Курбан стават само три вида животни, които са споменати в Свещенния Коран под името ,,Бехиметул ен – ам” в сура „Хадж: 34” – това са камили, говеда и овце (кози) от двата пола.

„И за всяка общност отредихме жертвоприношение, за да споменават името на Аллах над животно от добитъка (”бехиметул ен – ам”), който Той им е дал.”

„Бехиметул енам” – това са три вида животни, които стават за Курбан:

- Камила.

-Говеда (крави, биволи…).

- Овце и кози (независимо дали са мъжки или женски).

    5. Условия, на които трябва да отговаря Курбанът:

5.1. Възрастова граница: - Овца (коч) – да бъде най-малко на една година – може и агне на шест месеца, но да е на ръст, колкото възрастна овца. - Коза – едногодишна (яре не става). - Крава (теле) – като телето трябва да е минимум две години. Под този възраст не става за Курбан. - Камила – минимум пет годишна.

* Под тези граници животните не стават за Курбан, освен за Садака Курбан, като от камилите и говедата едно животно става за седем Курбана.

5.2. Да няма недостатъци: Хадис: Берае ибн Азиб (р.а.) предава, че Пратеникът (с.а.с.) каза: ,,Четири вида недостатъци, ако ги има в едно животно, то не може да стане за Курбан:

1) да е сляпо с едното око (или двете);

2) да е куцо;

3) да е явно болно;

4) да е много слабо.” (Ахмед и Есхабу сунен)

    Според имам Ебу Ханифе животни, със следните недостатъци, не стават за Курбан:

- Сляпо, куцо, слабо или видимо болно животно. - Животно, на което му липсват повече от половината зъби. - Животно, без уши или отрязани повече от половината.

- Животно, на което му е отрязано вимето и не може да се дои.

- Животно, на което му е отрязана повече от половината или цялата опашка.

- Животно, което яде изпражнения – такова животно е чисто и може да се използва за месо, но не и за Курбан.

* Животни с много малки недостатъци могат да станат за Курбан.

5.3. Животни с недостатъци, при които те са мекрух, но могат да са Курбан:

- С нарязано или надупчено ухо. - С отрязана до 1/3 част от опашка.

- Мекрух е да се дои животно, определено за Курбан.

- Мекрух е да се язди, впряга или стриже животното, щом е определено за Курбан.

- Ако Курбанът впоследствие получи недостатък и собственикът е беден, може да го използва за Курбан, но ако е богат, е по-добре да купи нов.

    6. Сюннети за този, който ще коли Курбан:

6.1. Да прави много ибадет – като хадж, намаз, оруч и др.

6.2. Да не реже ноктите си и да не скубе косми от тялото си, от началото на месец Зулхидже до заколването на Курбана.

Хадис: Умму Селеме (р.а.) предава, че Пратеникът (с.а.с.) каза: ,,Собственикът на Курбана, като види луната на месец Зулхидже, да не реже ноктите си и да не маха косми от тялото си, докато не заколи Курбана!” (Муслим – достоверен).

Хадис: Разказва Джабир (р.а.): ,,Бяхме с Пратеника (с.а.с.) на Худайбия и заклахме крави – за по седем Курбана, и камили – за по седем Курбана.” (Ебу Дауд и Тирмизи)

    Ако някой има седем членно семейство и заколи за Курбан крава – счита се, че всеки е заклал Курбан, но намеренията трябва на всички да са за един и същи вид Курбан.

    7. Време за колене на Курбана.

    Според имам Ебу Ханифе времето за колене на Курбана започва от края на Байрямския намаз и продължава до преди Акшам на третия ден.

Хадис: Берае ибн Азиб (р.а.) предава, че Пратеникът (с.а.с.) каза: ,,На Байрям сутринта първото нещо, което ще направим, е да кланяме намаза, а след това ще се върнем вкъщи и ще заколим Курбаните. Който постъпи така, е спазил суннета, а който заколи преди това, е заклал животно за месо за семейството си и не е изпълнил нищо от суннета.” (Муттефекун алейхи)

    Най-добре е Курбанът да се заколи първия ден, след това наградата намалява, освен при необходимост, като е силен мекрух да се коли нощем.

    8. Начин на колене на Курбана:

8.1. Най-севаб е Курбанът да се заколи от собственика.

8.2. Суннет е да се наточи добре ножа преди колене.

8.3. Курбанът да се изведе спокойно, без да се ругае или бие.

8.4. Желателно е да се направи дупка, където да изтича кръвта, за да не се разлива.

8.5. Като се отведе Курбанът до мястото за колене – да се легне на лявата страна, а краката да сочат къбле. След това се връзват трите крака, а задният десен остава свободен. Желателно е животното да не вижда ножа.

8.6. Преди да се заколи, да се каже ,,Бисмиллях, Аллаху екбер!” – това е задължително (фарз).

8.7. Суннет е да се чете дуа: Сура „Ен – ам: 79” и 162 – 163 айет. След това се казва: ,,Аллахумме хаза минке ве лек!” (О, Аллах, това е от Теб и за Теб!) и се коли.

8.8. Този, на когото е Курбанът е желателно да присъства при коленето, ако е упълномощил друг да коли.

8.9. Шериатско заколване – трябва да се отрежат поне три от четири неща: 1) хранопроводът; 2) дихателната тръба; 3) едната или двете кръвоносни вени, които захранват мозъка.

    9. Разпределение на месото.

Хадис: Ибни Аббас (р.а.) разказва: ,,Когато Пратеникът (с.а.с.) закла Курбана, разпредели месото на три части: 1/3 остави за семейството си; 1/3 раздаде на съседите и 1/3 подари на близките и роднините си.” (Ебу Муса Ел – Асфахани)

    Това е суннет и не е задължително да се разпредели точно по този начин. Ако семейството е бедно, може да остави за себе си целия Курбан, но ако е богато, по-добре е да раздаде всичкото месо. Желателно е месото от Курбана да се дарява само на мюсюлмани, също така може да се сготви и да се нагостят близките.

* Изискванията за „Хедий Курбан” са същите като за „Курбан Удхийе”, с единствената разлика, че първият се коли от хаджиите на местността „Мина”.

    10. Курбан ,,Акика”. Коленето на Курбан „Акика” (за новородено) е суннет.

Хадис: Семура ибн Джундуб (р.а.) предава, че Пратеникът (с.а.с.) каза: ,,Желателно е на всяко новородено да му се заколи „Акика” Курбан на седмия ден от раждането, да му се сложи име и да му се обръсне главата.” (Ахмед и Есхабу сунен) Видовете животни за „Акика” са същите, както и при „Удхийе Курбан”, което се отнася за „Удхийе” – важи и за „Акика Курбан”.

1. Време за колене – това се прави на седмия ден от раждането на детето, ако не може на седмия, тогава на четиринадесетия, ако тогава не може – когато има възможност.

2. Желателно е да се заколи от бащата, като се каже: ,,Аллахумме минке ве леке акикату ан……(споменава се името на детето)”. След това се казва ,,Бисмиллях, Аллахуекбер!” и се коли. 3. Месото се разпределя, както при „Удхийе”.

4. Даване на име за новородено. Когато се роди дете, суннет е да се чете езан в дясното ухо на бебето, след което да се спомене три пъти името на детето. Това се прави по посока на къбле. От суннета е да се обрязват децата, но не на първия или седмия ден, за да не се оприличаваме с евреите. Според имам Ебу Ханифе този суннет е останал от Ибрахим (а.с.).

Хадис: Разказва Ебу Рафия (р.а.): ,,Когато се роди Хасен, Пратеникът (с.а.с.) му чете езан на ухото.” (Ебу Дауд, Тирмизи и Ахмед)

    На седмия ден от раждането са суннет три неща: 1) да се даде име на бебето. 2) да се заколи „Акика”. 3) да му се обръсне главата, а обрязването е суннет да се прави след седмия ден.

Хадис: Разказва Ебу Рафия (р.а.): Когато се роди Хусейн, Пратеникът (с.а.с.) каза на Фатиме (р.а.): ,,Обръсни главата на бебето и раздай садака в сребро, колкото тежи косата на бебето!”. (Бейхаки и Ахмед)

    11. „Незир Курбан” – обещан (заречен) Курбан.

    Например, ако някой се зарече на глас: „Ако стане еди – какво си, ще заколя Курбан!” Тогава става ваджиб на зареклия се да изпълни обещанието си.

*Заричането не е желателно и не го обича Аллах (С.Т.), независимо за какво е. Каквото важи за „Удхийе”, се отнася и за „Незир Курбан”, с изключение на това, че при наречен Курбан се раздава целият курбан и собственикът и неговото семейство нямат право да ядат от него.

    12. Курбан, който е садака.

    Този вид Курбан може да се коли по всяко време и по всякакъв шериатски повод. Също може да се заколи и за починал, защото наградата от садаката е от полза за умрелия. На Курбан Байрям не е задължително да се коли за починал освен, ако е купил Курбан и е починал след това, тогава близките го колят за него.

    13. Байрям намаз.

    Текбирите на Курбан Байрям започват от сабах на деня Арафа и продължават до икиндия на четвъртия ден на Байрям. От суннета е всеки сам за себе си да го прави по веднъж, след всеки фарз намаз.

Хадис: Предава Бурейда (р.а.): „Пратеникът (с.а.с.) не тръгваше за Рамазан Байрям, докато не хапнеше (фурми) и не ядеше на Курбан Байрям, докато не се върнеше от джамията.” (Тирмизи и Ибн Маджа)... В предание от Ахмед се казва: „ …докато се върнеше и яде от Курбана.”

Фъкх (Саид Мутлу)