Магията

    Магьосникът задължително трябва да е неверник, за да извърши магия. Всевишният Аллах казва:

    „…Ала сатаните бяха неверници – учеха хората на магия…” /Ал-Бакара -102/

    Сатаните са проклети, но целта им в изучаването на човека на магии, не е друго освен съдружаване с Всевишния Аллах. Всевишният Аллах ни известява за Харут и Марут, като казва:

    „…Не учеха никого, докато и двамата не му кажат: ние сме само изпитание, тъй че не ставай неверник! И хората се учеха от тях как да разделят мъжа от жена му, ала с това не вредяха никому, освен с позволението на Аллах. И се учеха на онова, което им вреди, а не им е от полза. И знаеха, че който го избере, не ще има дял за него в Отвъдния живот…” /Ал-Бакара – 102/

    Ние сме свидетели и наблюдаваме, че много от създанията от заблуда и невежество се занимават с магии, и мислят, че това деяние е само харам – забранено, а не чувстват, че то е неверие. Започват с изучаването на знания, които въздействат на хората като хипноза, което е в основата на магията, като завързване на мъжа от жена си, обичта и омразата на мъжа към жена си и обратно. Към това прибавят таласъмски неизвестни думи, което е съдружаване с Всевишния Аллах и заблуда.

    Пратеникът на Аллах (С.А.С.) е казал: „Странете от седем смъртни гряха.” И спомена: “Магията.” /Бухари/

     Рабът трябва да се страхува истински от своя Господар и да не извършва неща, с които ще загуби щастието и на този свят и на ахирета. Пратеникът на Аллах (С.А.С.) е казал: „Магията, и украшенията, които се окачват срещу уроки, и правенето на магия така, че жената да обича мъжа си е съдружаване - ширк.” /ЕбуДауд-3883, Ибн Мадже-3550/

    Темаим са украшения, които невежите и заблудените хора ги окачват по себе си, по децата си, по добитъка, и си мислят, че няма да ги хванат уроки. А това е от делата на шейтана по време на невежеството. Ако един човек повярва в това, то той е съдружаващ.

    Тиуеле е вид магия, която представлява да направиш жената да обича мъжа си. Това дело е съдружаване, заради убежденията на невежите, че това влияе на онова, което Всевишния Аллах е предопределил. Това е грешно убеждение, защото няма нещо на света, което да се случи или извърши без позволението на Всевишния Аллах.

    Хаттаби е казал: „Ако рукйе е от Свещения Коран и от имената на Всевишния Аллах, тя е позволена, защото Пратеникът на Аллах (С.А.С.) е учел рукйе на Хасан и Хусейн като казвал:

    „Чрез съвършените слова на Аллах, търся убежище при Него и за двама ви, да бъдете закриляни от всеки шейтан и насекомо, и от всяко лошо око.” /Бухари-3371/

* * *