Надпреварата в добрините

    „От Абу Хурайра, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Надпреварвайте се в праведните дела! Ще има изпитания като часове от мрачна нощ. Човек ще осъмва вярващ, а ще замръква неверник, и ще осъмва вярващ, а ще замръква неверник, продавайки религията си за земна мимолетност“ (разказан от Муслим).

    От Джабир, Аллах да е доволен от него, се предават думите: „В сражението при Ухуд някакъв мъж попита Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари: „Как мислиш, ако бъда убит, къде ще отида?“ Отговори: „В Рая“. И хвърли фурмите, които бяха в ръката му. После [мъжът] се сражава, докато бе убит“ (всепризнат хадис)

    От Абу Хурайра, Аллах да е доволен от него, се предават думите: „Мъж дойде при Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, и попита: „Пратенико на Аллах, за кое подаяние има най-велика отплата?“ Отговори: „Да дадеш подаяние, когато си здрав и си скъперник, и се страхуваш от бедността и се надяваш на богатство, а не да отлагаш, докато [душата] стигне гърлото, и тогава да кажеш: „За еди-кого си – това, и за еди-кого си – това, а то вече да им принадлежи“ (всепризнат хадис).

    От Анас, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, взел меч в сражението при Ухуд и попитал: „Кой ще го вземе от мен?“ Всеки от тях протегнал ръце с думите: „Аз, аз, аз...“. А той казал: „Кой ще го вземе, за да изпълни дълга си към него?“ Хората се въздържали, а Абу Дуджана, Аллах да е доволен от него, казал: „Аз ще го взема, за да изпълня дълга си към него“. И разсичал с него главите на съдружаващите“. (разказан от Муслим).

    От аз-Зубайр ибн Ади се предават думите: „Отидохме при Анас ибн Малик, Аллах да е доволен от него, и му се оплакахме от отношението на ал-Хаджжадж[4] към нас. Той каза: „Търпете! Всяко идващо време е по-лошо от предходното, докато срещнете своя Господ“. Чух това от вашия Пророк, Аллах да го благослови и с мир да го дари“ (разказан от ал-Бухари).

    От Абу Хурайра, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Изпреварвайте с делата си седем неща. Очаквате ли друго освен бедност, която ви кара да забравите всичко, или богатство, което ви принуждава да престъпвате, или болест, която ви прояжда, или старост, водеща до слабоумие, или скоропостижна смърт, или ад-Даджжал - най-лошия отсъстващ, който се очаква, или Часа [на Съдния ден]? Часът е най-пагубното и най-горчивото събитие“ (разказан от ат-Тирмизи, който го е определил като добър хадис).