НАПРАВИ СИ РАВНОСМЕТКА

    „Направете си равносметка, преди да ви бъде направена и претеглете делата си, преди да ви бъдат претеглени.”

     Омар Ибн Ал-Хаттаб

    1. Спомена ли Аллах и възхвали ли Го, когато стана от сън?

    2. Извърши ли днес сутрешната молитва сред твоите братя (групово)?

     3. Възвеличи ли Аллах при изгрева на слънцето?

    4. Започна ли деня си с молба към Аллах да те облагодетелства с позволено препитание?

    5. Възхвали ли Аллах за благотта Ислям?

    6. Възхвали ли Аллах за това, че те дари със слух и зрение, разум и други блага?

    7. Възползва ли се от миговете, в които молбата бива приета?

    8. Дали днес ти прочете и размисли, или наизусти или работи въз основа на онова, което е в книгата на Аллах или в славата на Пратеника на Аллах?

    9. Научи ли днес някои от твоите задължения или посети ли лекция или урок?

    10. Опази ли днес слуха си и зрението и останалите органи от непозволеното?

    11. Благослови ли днес Пратеника (с.а.с.)?

    12. Посети ли болен?

    13. Присъства ли на погребение?

    14. Повели ли добро и порица ли зло?

    15. Даде ли наставление в името на Аллах?

    16. Помогна ли на твой брат (сестра)?

    17. Помоли ли Аллах (три пъти) да ти отреди рай? Защото, който помоли Аллах да му отреди, раят казва: „О, Господарю мой, приветствай го с рай!”

     18. Потърси ли убежище при Аллах от наказанието на огъня (три пъти), защото, който направи това, огънят казва: „О, Господарю мой, опази го от огъня!”

    19. Изпълни ли молитвите навреме с твоите братя?

    20. Отслужи ли суннетите или допълнителна молитва?

    21. Постара ли се да бъдеш постоянен в споменаването (зикр)?

    22. Отслужи ли молитвата си днес със страхопочитание и размисъл върху това, което изговаряш?

    23. Побои ли се от Аллах в придобиването на твоето препитание (храна, пиене и обличане)?

    24. Беше ли днес твоето мълчание – мисъл, твоите думи – споменаване и твоят поглед – наука?

    25. Заобича ли заради Аллах или ненавидя ли заради Аллах?

    26. Подари ли днес подарък, за да спечелиш сърце?

    27. Помисли ли за отдалечаване от приятелите на лошото и за избор на приятели?

    28. Постара ли се да се запознаеш с нов брат в името на Аллах?

    29. Опита ли да страниш от многото смях?

    30. Плака ли днес от страх от Аллах?

    31. Поиска ли опрощение от Аллах за твойте грехове?

    32. Помоли ли Аллах да дари сърцето ти с устойчивост върху Неговата религея?

    33. Поиска ли опрощение за твоите братя и сестри?

    34. Даде ли милостиня на беден или нуждаеш се?

    35. Усмихна ли се в лицето на твоя брат?

    36. Изпълни ли твоето обещание и клетва?

    37. Бе ли искрен в явните и скритите си дела?

    38. Погледна ли с умерен поглед върху богатството и бедността?

     39. Продължи ли връзките си с онзи, който ги прекъсна?

    40. Беше ли справедлив в ярост и задоволство?

    41. Прости ли на онзи, който те угнети и даде ли на онзи, който те лиши?

    42. Остави ли яростта зад себе си и постара ли се да не се ядосваш освен, заради Аллах?

    43. Пречисти ли сърцето си от болести като завист, ненавист, съмнение...?

     44. Опази ли езика си от лъжа, сплетни, спор?

     45. Научи ли душата си на добри принципи, като състрадание, търпение, искреност, боязън и упование?

    46. Дали те сполетя беда и ти каза: „Принадлежим на Аллах и при него е нашето завръщане”?

    47. Помоли ли Аллах със следните слова: „О, Господарю мой, търся убежище при теб от съдружаване (съзнателно и несъзнателно)? Който изрече това, Аллах го предпазва от съдружаване.

    48. Помисли ли за смъртта, гроба, съдния ден и ужасите му?

    49. Завърши ли денят ти с искрено покаяние?

    50. Намери ли удовлетворение и покой след тази равносметка?

    Ако повече от отговорите ти са ДА то:

    Възхвалявай Аллах и Го моли да ти надбави от Неговата благодат.

     Ако повече отговорите ти са НЕ то:

    Със сълзи на очите търси прошка и се покай искрено.