Най-тежката дума на мерилото

    Пратеника на Аллах (с.а.с.) казва:

     „Без съмнение, в деня на Къямета Аллах Теаля ще повика отпред един човек от моя уммет. След това пред погледите на всички ще бъдат отворени деведесет и девет досиета, точно толкова големи, че всеки може да ги види. Тогава ще му се каже:

       - Можеш ли да отречеш нещо от написаното тук? Мойте пазещи и записващи ангели нима постъпиха несправедливо към теб?

      - Не, Я Рабби – ще каже той.

    Тогава Аллах ще му каже:

      - Да, ти имаше севаб (добри дела), записани при нас. Днес с теб няма да бъде извършена несправедливост.

    После ще му бъде даден лист хартия, на който е написано: „Ешхеду енля иляхе иллеллах уе ешхеду енне Мухаммеден абдуху уе расулюху.” И ще му бъде казано:

       - Приготви се за мизан (мерилото)!

      - Я Рабби, тази хартия колко ли тежи в сравнение с деветдесетте и девет досиета? – ще попита подсъдимият.

       - От едната страна на кантара ще бъдат досиетата ти, пълни с престъпления, а хартийката, на коята е написано Келиме-и шехадет. Тя тежи повече от другата, защото нищо не може да тежи повече от името на Аллах Теаля.” (Тирмизи)

    В тази връзка в един хадис се казва:

    „Най-добрият зикир е „Ля иляхе иллеллах” и най-добрата дуа е „Елхамдулиллях”.” (Ибн Мадже, Едеб, 55; Тирмизи, Несаи)

    Келиме-и тевхид е оснавата на имана. Колкото повече бъде повтаряна, талкова по-силен става иманът и достига до съвърщенството. В един хадис се казва:

    "Муса (а.с.) казал:

      - Я Рабби! Научи ме как да Те споменавам и да Ти правя дуа.

     Аллах Теаля му отговорил:

      - Кажи: „Ля иляхе иллеллах”.

      - Я Рабби, това го казват всичките Ти раби – казал Муса.

      - Кажи: „Ля иляхе иллеллах” – заповядал Аллах Теаля.

    Муса (а.с.) казал:

      - Я Рабби! Искам да ме научиш на нещо различно.

    В отговор Аллах Теаля казал:

       - О, Муса! Ако от едната страна на кантара се паставят седемте небеса и седемте пласта на земята, а от другата страна „Ля иляхе иллеллах”, то знай, че „Ля иляхе иллеллах” ще натежи пред тях." (Несаи)

    Хазрети Сюлейман с огромна войска минава през място, където се били събрали много хора и джинове. В близост имало една пътечка на мравки и когато водачът на мравките видял Сюлейман и войската му казал:

     - О, мравки! Приберете се по домовете си, за да не ви стъпчат войниците на Сюлейман без да искат. Могъществото на Сюлейман е голямо, ще бъдете предпазини! Скрийте се!

      Хазрети Сюлейман (а.с.), който благодарение на Аллах Теаля имал дарбата да разбира езика на животните, чул думите на мравката и казал:

     - Моето могъщество е временно, както и животът ми е ограничен. А щастието от изречението Келиме-и тевхид е вечно.

* * *