"О, раби Мои!"

    „От Саид ибн Абдулазиз, от Рабиа ибн Язид, от Абу Идрис ал-Хаулани, от Абу Зар Джундуб ибн Джунада, Аллах да е доволен от него, се предават следните думи на Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, които той предал от своя Господ, Всеблагословения и Всевишния:

     „О, раби Мои, Аз възбраних за Себе си гнета и го сторих да е възбранен помежду ви. Затова не се угнетявайте взаимно!

    О, раби Мои, всички вие сте заблудени освен онзи, когото Аз съм напътил. Затова молете Ме да ви напътя и Аз ще ви напътя!

     О, раби Мои, всички вие сте гладни освен онзи, когото Аз съм нахранил. Затова молете Ме да ви нахраня и Аз ще ви нахраня!

    О, раби Мои, всички вие сте голи освен онзи, когото Аз съм облякъл. Затова молете Ме да ви облека и Аз ще ви облека!

    О, раби Мои, всички вие съгрешавате и денем, и нощем, а Аз опрощавам всички грехове. Затова молете Ме да ви простя и Аз ще ви простя!

     О, раби Мои, вие никога не ще достигнете Моята вреда, за да Ми навредите, и не ще достигнете Моята полза, за да сте Ми полезни.

     О, раби Мои, дори ако и първият, и последният от вас, и хората, и джиновете, са толкова богобоязливи, колкото е най-богобоязливото сърце на човек измежду вас, това не ще добави нищо към Моята власт.

    О, раби Мои, дори ако последният и първият от вас, и хората, и джиновете, са толкова порочни, колкото е най-порочното сърце на човек измежду вас, това не ще накърни с нищо Моята власт.

    О, раби Мои, дори ако последният и първият от вас, и хората, и джиновете, се възправят на едно място и Ме помолят, Аз ще дам на всеки човек каквото Ме моли. Това ще накърни Моето притежание само колкото игла накърнява морето, ако се потопи в него.

     О, раби Мои, именно делата ви пресмятам, после ви въздавам според тях. Който намери добро, нека възхвалява Аллах! А който намери нещо друго, нека упреква само себе си!“

(разказан от Муслим).

    Саид е казал:

     „Когато Абу Идрис разказваше този хадис, той падна на колене“.

    Предаваме от имам Ахмад ибн Ханбал, Аллах да се смили над него, думите: „Жителите на аш-Шам нямат по-достоен от този хадис“.