Описание на ада

    1. Дълбочина на ада:

     „Ако камък се хвърли в ада, той ще пада 70 години, дакато стигне дъното му.” (Ибн Хиббан)

    Пророкът (с.а.с.) е казал:

     „Четири стени заобикалят ада. Широчината на всяка стена е 40 години ходене.”

    „Огънят в ада е бил разпалван 1000 години, докато пламъкът му стане червен. След това е разпалван още 1000 години, докато пламъкът му стане бял. И след това е раздухван още 1000 години докато стане черен и сега ада изглежда черен и тъмен.”

    2. Нива на ада

    Ада има 7 нива:

    Аллах казва : „Лицемерите са най-ниско на дъното на Огъня и не ще намериш за тях избавител.” (4:145)

    • 7. ниво: за единобожници, наречен Джехеннем (за мюсюлмани)

    • 6. ниво: за християни

    • 5. ниво: за евреи, нарича се Хутаме

    • 4. ниво: за Иблис и неговите сподвижници

    • 3. ниво: за магъосници, които обожествяват огъня

    • 2. ниво: за политеисти, нарича се Ал-джахим

    • 1. ниво: за двуличниците, нарича се Ал-Хауиех

    Първото ниво е най горещо.

    3. Обитатели на ада

    Пророкът (с.а.с.) е казал: „В Деня на съживяването един врат ще се покаже от ада, който има две очи, две уши и един език, за да вижда, чува и говори. И ще бъде назначен за три вида хора:

    1. За всеки непокорен и упорит в неверието си

    2. Всеки, който съдружава с Аллах

    3. Художник на човешки изображения” (Тирмизи)

    Пророкът (с.а.с.) е казал: „Наистина има камили с дълги вратове в Ада. И ако ужилят някой, той ще изпитва болка за 40 години.” (Ахмед)

    „... След това видях огъня, като преди никога не съм виждал такава гледка. Видях, че повечето от неговите обитатели бяха жени. Хората попитаха: - О, Пратенико на Аллах, каква е причината за това? – а Той (с.а.с.) отговори: - Заради тяхната неблагодарност. И казаха: - Нима не повярваха в Аллах (Нима не са благодарни на Аллах). Той (с.а.с.) отговори: - Те не са благодарни на техните съпрузи и са неблагодарни за направените им услуги. Даже и да и правите хубаво цял живот, когато една жена види грубост, тя ще каже: ”Никога не съм видяла нещо хубаво от теб” (Сахих Бухари 4:464)

     Пророка (с.а.с.) е казал: „Върху неверника в гроба са надвиснали деветдесет и девет дракона, като постоянно го хапят и жилят, докато не дойде часът на съживяването. Тези дракони са толкова отровни, че ако един от тях духне към земята, то никакво растение няма да расте повече по нея.” (Абу Саид, Тирмизи)

    Над ада стоят силни и строги ангели, които винаги се подчиняват на Аллах, който ги е създал и правят каквото Той им каже или както казва: „О, вярващи, пазете себе си и вашите семейства от Огъня, горивото на който са хората и камъните! Пазят го строги и сурови ангели, които не се противят на Аллах в Неговата повеля към тях и вършат, каквото им се повели”(66:6)

    Те са 19 на брой.

    „И откъде да знаеш ти какво е Преизподнята? Тя нищо не оставя и не пощадява, обгаря кожата. Пазят я деветнадесет [ангели].74:26-30

     Аллах знае най-добре.

    Ада е огромен, широк и дълбок.

     „В този Ден ще кажем на Ада: “Напълни ли се?” А той ще рече: “Има ли още?” (50:30)

     Бяхме с Пророка (с.а.с.) и чухме звук от нещо падащо. Пророкът (с.а.с.) каза:

     - Знаете ли какво беше това?

    Ние казахме:

    - Аллах и неговият Пророк знаят най-добре.

    Той (с.а.с.) каза:

    - Това беше камък, който беше хвърлен преди седемдесет години и падаше досега. (Муслим, Китаб Ал-Дженнет)

     Пратеникът (с.а.с.) е казал: „Ада ще бъде докаран в деня на съживяването от 70 000 въжета, всяко от което ще бъде държано от 70 000 ангела. (Муслим 4/2184)

     Аллах ни е казал, че ада има седем врати. Пророкът (с.а.с.) също казва : “И наистина на тях им е обещан ада, и той има седем порти, за всяка от която има определени групи грешници.”

    Портите в ада се отварят и затварят. Пророка (с.а.с.) е казал:

    „Когато дойде първата вечер от Рамадан дявола и дяволските джинове са оковани във вериги. Портите на ада са затворени и нито една не е отворена. А портите на Рая са отворени и нито една не е затворена. (Ибид, 66)

    “О, вярващи, пазете себе си и вашите семейства от Огъня, горивото на който са хората и камъните! Пазят го строги и сурови ангели, които не се противят на Аллах в Неговата повеля към тях и вършат, каквото им се повели.” (66: 6)

    Пророкът (с.а.с.) е казал:

    „- Огънят, както го знаем е 1/70 от джехеннемския огън.

    Някой каза:

    - Той ни е достатъчен какъвто си е.

    Тогава Пророкът (с.а.с.) каза:

    - Джехеннемския огън е сякаш да добавиш 69 равни части до огъня, който знаем.” (Ал Бухари)

     Наказанието на неверниците няма да бъде намалено без значение колко дълго ще продължи то.

    “Тези са, които избраха земния живот вместо отвъдния. И мъчението им не ще бъде облекчено, и не ще им се помогне. “ (2:86)

    Пророкът (с.а.с.) е казал: “Когато стане много горещо, изчакайте да се охлади и тогава направете молитва, защото силната жега е полъх от джехеннема.”

    Абу Хурейра предава: “Адът се оплакал на своя Господар : О, Господарю, някои части от мен поглъщат други. И Аллах му разреши да издишва 2 пъти: веднъж през зимата и веднъж през лятото. За това ще намерите извънредни жеги през лятото и силни студове през зимата.”

    Ако греховете на мюсюлманите натежат над техните добри дела, те ще отидат в ада, докато се пречистят от греховете и тогава ще влязат в дженнета. Нека Аллах да ни предпази от Джехеннема.

    Много текстове показват, че голям брой от синовете на Адем ще влязат в джехеннема. От 1000 човека 999 ще са в джехеннема и само един ще е в дженнета.

    Пророкът (с.а.с.) е казал: “О, жени, давайте садака, защото аз видях, че повечето хора в ада са жени. Те попитаха: Защо това е така Пратенико на Аллах? А той (с.а.с.) отговори: - Защото кълнете много и сте неблагодарни за доброто отношение към вас.”

    “Нима Раят, обещан на богобоязливите, с реки от вода, която не застоява, и реки от мляко с вкус, който не се променя, и реки от вино приятно за пиещите, и реки пречистен мед, и в който има за тях от всякакви плодове, и опрощение от техния Господ, е като онзи, който ще бъде вечно в Огъня... И ще им се дава вряща вода, която разкъсва червата.” (47:15)

     Пророкът (с.а.с.) е казал: “Постът е щит, който предпазава от джехеннемския огън.” (Сахих Ал Джами 4/114)

    След като вярващите са минали през Сърат( моста над Ада), те ще бъдат върху един мост между ада и рая. Където те ще бъдат пречистени като се уредят всички нередности между тях от земния живот. Когато те влязат в рая ще бъдат чисти без някой от тях да дължи нещо другиму. Нашия Пейгамберин ще бъде първият, който ще помоли вратите на ада да бъдат отворени, след като Адем и всички останали пророци са отказали тази задача.

    Нека Аллах ни предпази от джехеннемския огън! Амин!

* * *