ОРУЧ

    1. Определение – това е вид ибадет чрез въздържане от хранене, пиене, полово сношение, въздържане на езика, частите на тялото и дори мисълта от грехове, от пукването на зората (имсак) до залеза на слънцето, като това се прави с цел да се спечели задоволството на Аллах (С.Т.).

    Оручът е заповядан от Аллах (С.Т.) във втората година от преселението на мюсюлманите от Мекка в Медина. Преди да бъде заповядан оручът, мюсюлманите са говели само в деня Ашуре (десетия ден от месец Мухаррам).

    Оручът е фарз айн, т.е. задължение за всеки един мюсюлманин, който отговаря на определени условия.

„О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас, за да се побоите!” (Бакара: 183)

    Оручът е четвъртият основен стълб на Исляма.

    2. Ползи от оруча:

      2.1. Полза за земния живот – чрез оруча човек изгражда характера си, учи се на съпричастност, солидарност, състрадание и търпение. Оручът подобрява здравето на човека.

      2.2. Ползи за Ахирета – оручът е средство за печелене на севаб без сметка. Хадис: Ебу Хурейра (р.а.) предава, че Пратеникът (с.а.с.) казва: ,,Всички добри дела се увеличават от десет до седемстотин пъти. Казва Аллах (С.Т.): ,,Освен оруча, защото той е за Мен и Аз лично ще давам награда за него! Мюсюлманинът оставя страстите си и храната заради Мене!” За говеещия има две радости:

    1) когато разговява по време на ифтар.

    2) при срещата със своя Господар. Миризмата, която излиза от устата на говеещия, е по-добра от миризмата на миск.” (Муттефекун алейхи)

    Аллах (С.Т.) казва, че оручът е само за Него, защото в него не може да има показност.

    Хадис: Сехл ибн Саад (р.а.) предава, че Пратеникът (с.а.с.) казва: ,,В Дженнета има една врата, която се нарича ,,Райян”. През нея ще влязат тези, които са държали оруч и след като се затвори, никой друг няма да влезе през нея.” (Бухари и Муслим)

    Хадис: Ебу Хурейра (р.а.) предава, че Пратеникът (с.а.с.) казва: ,,Оручът е преграда от джехеннемския огън.” (Имам Ахмед)

    Хадис: Абдуллах ибн Амр ибн Асс (р.а.) предава, че Пратеникът (с.а.с.) казва: ,,На Кияметския ден оручът и Коранът ще се застъпят за техните собственици. Оручът ще каже: ,,О, Аллах мой, аз го лишавах от храна и сладострастия, позволи ми да го защитавам!”, а Коранът ще каже: ,,Аз го лишавах от сън, позволи ми да го защитавам!”. И Аллах (С.Т.) ще им позволи да го защитават.” (Имам Ахмед)

    Хадис: Ебу Хурейра (р.а.) предава, че Пратеникът (с.а.с.) казва: „Който държи един ден оруч заради Аллах (С.Т.), Аллах го отдалечава от Джехеннемския огън на разстояние седемдесет години.” (Бухари и Муслим, Тирмизи, Несаи и Ибн Маджа)

    Хадис: Кяаб ибн Уджера (р.а.) разказва: „Веднъж Пратеникът (с.а.с.) каза: ,,Съберете се при мимбера!”. И ние се събрахме. Когато се изкачи на първото стъпало, каза: ,,Амин!”, когато се качи на второто стъпало, каза: ,,Амин!” и когато се качи на третото стъпало, отново каза: ,,Амин!” След като слезе, го попитахме: „О, Пратенико на Аллах, чухме нещо от теб, което не сме го чували друг път, (какво означава)”? Каза (с.а.с.): ,,Джебраил дойде при мен, когато бях на първото стъпало, и каза: ,,Далече да е от милостта на Аллах този, който доживее до Рамазан и не се възползва да му бъдат опростени греховете от Аллах (С.Т.)!” И аз казах: ,,Амин!”. Когато бях на второто стъпало, каза: ,,Далече да е от милостта на Аллах този, който чуе твоето име и не ти направи селеват!” Казах: ,,Амин!”. Когато бях на третото стъпало, каза: ,,Далече да е от милостта на Аллах този, на когото родителите (дори единият от тях) достигнат до старост и не се възползва да го вкарат в Дженнета!”. И аз казах: “Амин!”. (Достоверен – Хаким)

    Хадис: Ебу Хурейра (р.а.) предава, че Пратеникът (с.а.с.) казва: ,,Когато дойде месец Рамазан отварят се дженнетските врати и се затварят Джехеннемските врати, а шейтаните се връзват.”

"Фъкх" - Саид Мутлу

* * *