Покаяние

    От Абу Абдуррахман Абдуллах, син на Омар ибн ал-Хаттаб, Аллах да е доволен и от двамата, се предава, че Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Аллах, Всемогъщия и Всевеликия, приема покаянието на раба, докато го обземе предсмъртният хрип“ (разказан от ат-Тирмизи, който го е определил като добър хадис).

    От Абу Хурайра, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Който се покае, преди слънцето да изгрее от запад, Аллах е приел покаянието му” (разказан от Муслим).

     От Ибн Аббас и Анас ибн Малик, Аллах да е доволен от тях, се предава, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Ако синът на Адам има една долина със злато, той ще пожелае да има две, а устата му ще се напълни само от пръстта. Но Аллах приема покаянието на онзи, който се покайва“ (всепризнат хадис).

    От Абу Хурайра, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Аллах, Всеславния и Всевишния, се смее на двама човека, от които единият е убил другия, но и двамата влизат в Рая. Единият се е сражавал по пътя на Аллах и е бил убит, а после Аллах е приел покаянието на убиеца, който е встъпил в Исляма и е загинал за вярата“ (всепризнат хадис).

    От Абу Хамза Анас ибн Малик ал-Ансари, Аллах да е доволен от него, слугата на Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, се предават думите: „Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, каза: „При покаянието на Свой раб Аллах наистина е по-радостен, отколкото би бил някой измежду вас, ако попадне на камилата си, след като по-рано я е изгубил сред голата пустиня“ (всепризнат хадис).

    От ал-Агар ибн Ясар ал-Музани, Аллах да е доволен от него, се предават думите: „Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, каза: „Хора, покайвайте се пред Аллах и Го молете за прошка. Аз се покайвам по сто пъти на ден“ (разказан от Муслим).