Достойнствата на поздрава

"Есселяму алейкум уе рахметуллахи уе беракятух"

    Аллах Всевишния е казал: „О, вярващи, не влизайте в домове освен в собствените си, докато не поискате разрешение и не поздравите обитателите им!“ (Сура 24: 27)

    „И щом влезете в домове, поздравете се взаимно с поздрав от Аллах – благословен, мил!“ (Сура 24: 61)

    „И щом ви поздравят с поздрав, поздравете с по-хубав от него или отвърнете със същия!“ (4: 86)

    „Стигна ли до теб разказът за почетните гости на Ибрахим? Влязоха при него и рекоха: „Мир!“ Каза: „Мир!“ (Сура 51: 24–25)

     От Абдуллах ибн Амр ибн ал-Ас, Аллах да е доволен и от него, и от баща му, се предава, че някакъв мъж попитал Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, кое в исляма е най-доброто. Отговорил: „Да нахраниш и да отправиш поздрав към познат и към непознат“ (всепризнат хадис).

    От Абу Хурайра, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Когато Аллах сътворил Адам, мир нему, Той казал: „Върви да поздравиш онези – група седнали ангели – и чуй с какво ще те поздравят! Това е твоят поздрав и поздравът на потомството ти“. Казал: „Мир вам!“ Отговорили: „Мир на теб и милосърдие от Аллах!“ Те добавили: „...и милосърдие от Аллах“ (всепризнат хадис).

    От Абу Хурайра, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Не ще влезете в Рая, докато не станете вярващи, а не ще повярвате, докато не се обикнете взаимно. Да ви посоча ли нещо, което ако го направите, ще се обикнете взаимно? Разпространявайте поздрава помежду си!“ (разказан от Муслим)

    От Абу Юсуф Абдуллах ибн Салям, Аллах да е доволен от него, се предава: „Чух Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, да казва: „Хора, разпространявайте поздрава, раздавайте храна, поддържайте роднинските връзки, отслужвайте молитва, когато хората спят, и ще влезете с мир в Рая!“ (разказан от ат-Тирмизи, който го е определил като достоверен и добър хадис)

     От ат-Туфайл ибн Убай ибн Кааб се предава, че посещавал Абдуллах ибн Омар и сутринта отивали заедно на пазара. Казал: „Когато отивахме на пазара, Абдуллах не минаваше, без да поздрави, нито покрай продавач на некачествени стоки, нито покрай собственик на дюкян, нито покрай бедняк, нито покрай когото и да било“ Ат-Туфайл каза: „Един ден отидох при Абдуллах ибн Омар и той ме помоли да го съпроводя до пазара. Казах: „Какво правиш там, щом нито се спираш за покупка, нито питаш за стоката, нито се пазариш, нито сядаш на някоя сбирка?“ И добавих: „Да седнем тук да поговорим!“ Каза: „Абу Батн, идвам сутрин само заради поздрава. Поздравявам когото срещна“ (разказан от имам Малик в книгата му Ал-Муатта чрез авторитетни първоизвори).