ТЕЙЕММУМ

    1.Определение:

    Тейеммум – вземане на абдест или гусюул чрез забърсване на лицето и ръцете до лактите с чиста пръст (земя) при липса на вода, или при невъзможност за използването й.

     Хадис: Джабир ибн Абдуллах (р.а.) предава, че Пратеникът (с.а.с.) казва: „Има пет неща, които Аллах (С.Т.) е дал на мен и на моята общност и не ги е дал на миналите народи преди мен: Аллах (С.Т.) ни помага срещу враговете ни, като им всява страх в сърцта на разстояние един месец преди това; Аллах (С.Т.) направи за мен цялата земя да бъде джамия и средство за почистване, и когато за един човек от моя уммет (общност) влезне времето за намаз, да може да кланя, където и да се намира; Аллах (С.Т.) ни позволи плячката след война (жива сила, превозни средства, движимо или недвижимо имущество); Аллах (С.Т.) ми даде право да защитавам уммета си на Съдния ден (Шефаат).” (Бухари)

    2. Как се прави тейеммум?

    Намира се чиста пръст или нещо, което е от повърхността на земята – без растения, дърво, листа. След това се прави нийет, удрят се дланите на ръцете в пръстта и се забърсва лицето, след това се удрят втори път в пръстта и се забърсват първо дясната, после лявата ръка до лактите включително.

     3. Кога може тейеммум да замести гусюл или малък абдест?

     - При липса на чиста вода – ако човек не може да намери вода на мястото, където се намира, като преди това трябва да е потърсил водата в четирите посоки на 1,5 км.

     - Ако водата едва стига за пиене.

     - При невъзможност за използване на водата – например при болест по кожата, при която не трябва да се мокри, при страх или студ.

     4. Фарзове на тейеммум:

     а) нийет (възнамеряване) – необходимо е да се определи точно за какво ще прави тейеммум.

    б) удряне на ръцете в чиста пръст и забърсване на лицето.

    в) удряне отново на ръцете в пръст и забърсване на ръцете до лактите.

     5. Суннети на тейеммум:

    а) казване на ,,Бисмиллях”.

    б) изтръсване на ръцете от едрите частици на пръстта.

    в) да се извършват действията поред.

    г) да се забърше първо дясната, след това лявата ръка.

    Нежелателните неща, които са за абдест, се отнасят и за тейеммум.

    6. Неща, които развалят тейеммум:

    а) всяко нещо, което разваля абдеста и гусюла, разваля и тейеммум.

    б) отпадане на причините, поради които е взет тейеммум – ако по време на намаз отпадне причината, то намазът и абдестът се развалят, но ако след намаза отпадне причината за тейеммум, намазът е приет.

Фъкх (Саид Мутлу)