Увереността и упованието

    От сина на Аббас, Аллах да е доволен и от него, и от баща му, се предава също, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, казвал: „О, Аллах, на Теб се отдадох, в Теб повярвах, на Теб се уповавам, при Теб ще се завърна и заради Теб противоборствах. О, Аллах, моля да ме опази Твоята мощ – няма друг бог освен Теб – да не ме отклониш. Ти си Вечноживия, Който не умира, докато и джиновете, и хората умират“ (всепризнат хадис. Текстът е на Муслим, предаден със съкращения от ал-Бухари.).

    От Абу Хурайра, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „В Рая ще влязат народи, чиито сърца са като сърцата на птиците“ (разказан от Муслим).

    От Омар, Аллах да е доволен от него, се предават думите: „Чух Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, да казва: „Ако истински се уповавате на Аллах, Той ще ви дарява препитание, както го дарява на птиците. Сутрин излизат гладни, а вечер се връщат нахранени“ (разказан от ат-Тирмизи, който го е определил като добър хадис).

    От Абу Имара ал-Бара, син на Азиб, Аллах да е доволен и от двамата, се предава, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Човече, щом се прибереш в постелята си, изречи: „О, Аллах, отдадох душата си на Теб, обърнах лицето си към Теб, поверих делата си на Теб, потърсих убежище при Теб от желание по Теб и от страх пред Теб. Няма убежище и няма избавление от Теб освен при Теб. Аз повярвах в Твоята Книга, която Ти низпосла, и в Твоя Пророк, когото Ти изпрати“[6]. Ако умреш през нощта, ще умреш с вродената си природа, а ако доживееш до сутринта, ще си постигнал добро“ (всепризнат хадис) .

    От Абу Бакр, Винаги правдивия, Аллах да е доволен от него, Абдуллах ибн Осман ибн Амир ибн Омар ибн Кааб ибн Саад ибн Тайм ибн Мурра ибн Кааб ибн Луай ибн Галиб от клона Тайм на племето Курайш, Аллах да е доволен от него, сина на майка и баща - сподвижници, Аллах да е доволен от тях, се предават думите: „Гледах краката на съдружаващите с Аллах, когато бяхме в пещерата, а те бяха над главите ни. Казах: „Пратенико на Аллах, ако някой от тях погледне в краката си, ще ни види“. Той каза: „Как мислиш, Абу Бакр, след като ние сме двама, а Аллах е Третият?“ (всепризнат хадис)

    От Анас, Аллах да е доволен от него, се предават думите: „Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, каза: „Който изрече [при излизане от дома си]: „В името на Аллах, уповавам се на Аллах! Няма мощ и няма сила освен чрез Аллах!“[7], на него му се казва: „Напътен си, избавен си и си предпазен“. И сатаната се отстранява от него“. (разказан от Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и други. Ат-Тирмизи го е определил като добър хадис. Абу Дауд е добавил: „И казва [сатаната] на друг сатана: „Как се чувстваш с човек, който наистина е напътен, избавен и предпазен?“