Възползване от харама и взимането му по какъвто и да е начин

    Всевишният Аллах казва:

     „И не изяждайте своите имоти помежду си с измама, и не ги подхвърляйте на съдиите, за да изяждате с грях част от имотите на хората, знаейки!” /Ал-Бакара – 188/

    Тоест, не изяждайте между вас имотите си чрез измама, кражба, лъжа и клетвена лъжа. Взимането с измама е по два начина:

    Първият: да бъде по начин на угнетяване, като го отнемеш със сила, или с измама, или с кражба.

    Вторият: да бъде по начин на шега или чрез играене на комар и др.

    Пратеникът на Аллах (С.А.С.) е казал: „Наистина има хора, които взимат или се разпореждат в богатството на Всевишния Аллах без да имат право, но за тях е Джехеннема на Съдния ден.” /Бухари – 3118/

     Пратеникът на Аллах (С.А.С.) разказва за: „Човекът който бил пътник и пътувал дълго, вдигнал ръцете си към небето и казал: “О, Господарю мой, о, Господарю мой!” Но храната му е от харам, пиенето му е от харам, дрехите му са от харам, и е отгледан с харам. Как да му бъде приета дуата на такъв човек!?” /Муслим – 1015/

    Суфян Ас–Сеури е казал: „Който вложи харам в ибадета си, то той е като онзи който чисти дрехите си с урина, а дрехите не са чистят освен с вода, и грехът не се опрощава освен с халал.”

* * *